2017 m. balandžio 1 d. LiPSA visuotiniame narių susirinkime buvo priimta ir patvirtinta 2017 – 2020 m. LiPSA veiklos strategija:

VIZIJA – Didžiausia organizacija Lietuvoje, ugdanti būsimus psichologijos profesionalus ir formuojanti psichologiškai raštingą visuomenę.

MISIJA – Keldami savo kompetencijas atstovaujame psichologijos studentams ir šviečiame visuomenę psichologinėmis temomis.

VERTYBĖS:

 • Tobulėjimas
 • Kokybiška veikla
 • Atsakomybė
 • Vieningumas
 • Atvirumas

 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS (2017 – 2020 m.)

 

ORGANIZACIJOS KOKYBIŠKOS VEIKLOS VYSTYMAS:

 1. LiPSA biudžetą sudaro ne mažiau nei šeši skirtingi finansiniai šaltiniai.
 2. Turėti bent vieną ilgalaikį remėją.
 3. Kokybiškos ir kryptingos mokymų komandos veiklos formavimas.
 4. Sukurtos bent dvi mokymų programos per metus.
 5. Sukurti struktūrinių vienetų pareigybinius aprašus.
 6. Sukurti darbo reglamentą.
 7. Surengti per metus ne mažiau nei 4 visuotinius LiPSA susitikimus skatinančius organizacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą.
 8. Paruošti naujų narių integravimo sistemą.
 9. Surengti bent 1 per metus tarpuniversitetinius mainus nacionaliniu lygmeniu.
 10. Sukurti bendrą LiPSA motyvacinę sistemą.
 11. Sistemingas kompetencijų kėlimas.
 12. LiPSA Alumni narių įtraukimas į organizacijos veiklą.
 13. Parengti ir įgyvendinti vieningą komunikacijos planą.
 14. Bent 6 LiPSA nariai sudalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriame būtų tobulinamos psichologui reikalingos kompetencijos.

 

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS PSICHOLOGIJOS BEI PSICHIKOS SVEIKATOS TEMOMIS.

 1. Psichologo profesijos įvaizdžio formavimas visuomenėje supažindinant su skirtingomis psichologijos sritimis.
 2. Visuomenės supažindinimas su dažniausiai pasitaikančiomis psichologinėmis problemomis ir jų prevencijos galimybėmis.
 3. Įgyvendinti bent vieną tarptautinį projektą per metus orientuota į švietimą psichikos sveikatos tema.
 4. Suorganizuoti mokymai skirti NVO bendrosios psichologijos klausimais.
 5. Inicijuoti bent vieną mokslinį projektą studentams.

 

PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ INTERESŲ ATSTOVAVIMAS NACIONALINIU BEI TARPTAUTINIU LYGMENIMIS.

 1. Įgyvendinti bent vieną bendrą veikla per metus drauge su kita NVO ar verslo įmone.
 2. Per metus teikiama bent 1 pozicija Lietuvos psichologijos studentams aktualiais klausimais.
 3. Bent 2 kartus surinkti Lietuvos psichologijos studentų nuomonę LiPSA atstovaujamais klausimais.
 4. Bent 6 LiPSA nariai sudalyvauja ne mažiau 2-uose EFPSA renginiuose.
 5. Bent kartą per metus surinkti LiPSA narių nuomonę EFPSA klausimais.