Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA)

Tai asociacijos statusą turinti nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti psichologijos studentus vienijanti organizacija. LiPSA veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR Asociacijų įstatymu, kitais numatytais LR įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais. LiPSA yra juridinis asmuo, turintis visas įstatymų nustatytas juridinio asmens teises ir pareigas. Asociacija turi savo atributiką, antspaudą ir sąskaitą banke.

LiPSA misija 

LiPSA – didžiausia psichologijos studentus vienijanti organizacija Lietuvoje, prisidedanti prie būsimų psichologijos specialistų kompetencijų kėlimo bei profesinių tikslų realizavimo siekiant visuomenės gerovės. 

LiPSA vizija 

LiPSA – visuomeniškai aktyvi organizacija, vienijanti psichologijos studentus, suteikdama jiems erdvę tobulėti profesinėje srityje ir prisidedanti prie visuomenės švietimo psichologinėmis temomis.

LiPSA Vertybės

TOBULĖJIMAS – suburdami psichologijos studentus bendriems tikslams siekti, skatiname jų asmeninį ir profesinį tobulėjimą;

ŠVIETIMAS – inicijuodami veiklas siekiame šviesti psichologijos studentus ir visuomenę mokslu grįsta informacija psichologinėmis temomis;

BENDRUOMENIŠKUMAS – vykdydami veiklas  kuriame priimančią aplinką, kurioje tiek nauji, tiek seni nariai gali drąsiai reikšti savo nuomonę, mintis bei idėjas;

TOLERANCIJA – vykdydami savo veiklas skatiname toleranciją stigmatizuojamoms visuomenės grupėms;

ATSAKOMYBĖ – organizacijos veiklą vykdome laikydamiesi prisiimtų įsipareigojimų.

LiPSA strategija 2024 m. – 2027 m. 

Darbo su nariais efektyvumo didinimas 

1) Vystyti darbo su nariais formas; 

2) Ugdyti LiPSA narius.

Organizacijos vidinės veiklos efektyvumo didinimas 

1) Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti LiPSA vidinius dokumentus; 

2) Užtikrinti efektyvų komunikacijos kanalų panaudojimą; 

3) Optimizuoti LiPSA biudžetą; 

4) Efektyvinti organizacinės veiklos planavimą ir vykdymą. 

Organizacijos išorinės veiklos efektyvumo didinimas 

1) Stiprinti bendradarbiavimą su universitetais, turinčiais psichologijos (bakalauro ir/ar magistro) studijų programą;

2) Stiprinti bendradarbiavimą su NVO regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; 

3) Stiprinti LiPSA atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;

4) Šviesti visuomenę psichologinėmis ir psichikos sveikatos temomis.